Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh cho các trường hợp đã đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ thời kỳ pháp thuộc, chính quyền Nguỵ Sài Gòn, hiện chỉ có 01 sổ đăng ký khai sinh lưu tại Sở Tư pháp - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính giấy khai sinh cho các trường hợp đã đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ thời kỳ pháp thuộc, chính quyền Nguỵ Sài Gòn, hiện chỉ có 01 sổ đăng ký khai sinh lưu tại Sở Tư pháp - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220754-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp
- Gián tiếp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh bản chính – cấp lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng