Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-074180-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng