Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-242715-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng