Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-118660-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng