Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận thời gian đã cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận thời gian đã cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-166445-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng