Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS307
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng