Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS362
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi văn bản trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 3 năm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng