×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS577
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp, gửi theo đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng