Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận khuyết tật - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận khuyết tật - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-BS252
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể cả thời gian khiếu nại).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận xác định lại mức độ khuyết tật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng