Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự đối với việc sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự đối với việc sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS353
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp giấy phép sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận nhận đủ điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự đối với việc sản xuất kênh chương trình quảng bá của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình ở tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng