Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-062679-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng