Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS86
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
+ Thẩm quyền của Chi cục Bảo vệ Môi trường là 18 ngày
+ Thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường là 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng