Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS544
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương.
- Qua bưu điện
- Qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng