Thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-281792-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương Lâm Đồng hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng