Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-121644-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đang xây dựng quy định về thời hạn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng