Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252578-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ yêu cầu xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp có đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đối với trường hợp không đủ cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng