Thủ tục hành chính: Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-BS249
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp giấy tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng