Thủ tục hành chính: Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám, chữa bệnh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám, chữa bệnh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS201
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng