Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xuất nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-186838-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Lâm nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng