Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xe tập lái và biển tập lái - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xe tập lái và biển tập lái - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-091770-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng