Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng, xây dựng tạm đối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng, xây dựng tạm đối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-053308-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng