Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS225
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân xây dựng tượng đài hoành tráng gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 (hai) bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp giấy phép (mẫu số 8) thuộc thẩm quyền cấp là Ủy ban nhân dân tỉnh:
+ Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo 01 bộ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 01 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa thể thao du lịch yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép xây dựng tượng đài hoành tráng bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp giấy phép xây dựng tượng đài hoành tráng và giao hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trao cho người nhận.
Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi cấp phép xây dựng theo quy định như: Công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng. Thời hạn cấp giấy phép không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Việc xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định sau:
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị;
- Tóm tắt Đề án.
+ Trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời.
(theo quy định tại Khoản 1, 2, 4 Điều 27 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng tranh tượng đài hoành tráng hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng