Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-041749-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Văn hóa, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ (đối với công trình cấp quốc gia)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng