Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 (thuộc công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 (thuộc công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS668
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư có yêu cầu cấp giấy phép xây dựng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng