Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-131085-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng