Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS628
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện .
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (đối với công trình); 15 ngày làm việc (đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng tạm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng