Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-241956-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với nhà ở riêng lẻ).
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với công trình).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng