Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình (trừ công trình tôn giáo, công trình ngầm) - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình (trừ công trình tôn giáo, công trình ngầm) - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-032327-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng