Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở nông thôn - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở nông thôn - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-078748-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng