Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-232198-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (các huyện); Phòng Quản lý đô thị (thị xã Bắc Kạn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng