Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân cấp) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân cấp) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-155313-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân các thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân các thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng