Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng đối với tượng đài, tranh hoành tráng và công trình tôn giáo - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với tượng đài, tranh hoành tráng và công trình tôn giáo - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-117983-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường, Cơ quan cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng