Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS383
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng