Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng (đối với các công trình theo quy định phải xin phép xây dựng trong các khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng (đối với các công trình theo quy định phải xin phép xây dựng trong các khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu trừ các công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-270288-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư có yêu cầu đề nghị cấp giấy phép xây dựng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng