Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (Trừ các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý, những công trình và nhà ở đô thị trên các tuyến, trục đường chính của thành phố Tuy Hòa có lộ giới từ 30m trở lên; công trình quảng cáo, những công trình thuộc một dự án nhưng nằm trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phố trở lên thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (Trừ các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, tôn giáo, di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý, những công trình và nhà ở đô thị trên các tuyến, trục đường chính của thành phố Tuy Hòa có lộ giới từ 30m trở lên; công trình quảng cáo, những công trình thuộc một dự án nhưng nằm trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phố trở lên thuộc địa giới hành chính do tỉnh quản lý; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-202718-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng