Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-080370-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Đường bộ, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng