Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS670
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đồng Tháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng