Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng công trình - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng công trình - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-144445-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Quy hoạch và Xây dựng: 01 ngày
- Phòng Quy hoạch và Xây dựng xử lý hồ sơ và dự thảo Giấy phép xây dựng: 12 ngày
- Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 01 ngày
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân, tổ chức: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng