Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-112504-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Phòng Tiếp nhận và trả kết quả
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng