Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS294
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng