Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-165190-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng