Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-180157-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Bắc Giang
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp công trình thuộc dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp thực hiện theo cơ chế “một cửa liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh thì thời hạn giải quyết là 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng