Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-072234-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng