Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-214495- TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/Phòng Quản lý đô thị thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân cấp Huyện, UBND cấp xã, Văn phòng ĐKQSDĐ
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện /Phòng Quản lý đô thị thị xã
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện /Phòng Quản lý đô thị thị xã . Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi phiếu hẹn; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện /Phòng Quản lý đô thị thị xãđể thẩm định
Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện /Phòng Quản lý đô thị thị xãthẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa đảm bảo về mặt kỹ thuật chuyên môn, thì cơ quan thẩm định hồ sơ phải có văn bản trả lời chính thức trong vòng 07 ngày làm việc. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định tại nơi nộp hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật
Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh
Các công trình xây dựng trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường
Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ
Khi xây dựng, cải tạo đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị
Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu
Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Bản vẽ thiết kế thể hiện sơ đồ vị trí, mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
1. Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí 80.000đ/trường hợp

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép xây dựng công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã quyết định đầu tư; công trình của các hộ kinh doanh, công trình của hộ gia đình (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) - Bình Phước

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Bình Phước

Menu