Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-102120-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng