Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS23
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng