Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS749
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng