Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng các loại công trình xin sửa chữa cải tạo - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng các loại công trình xin sửa chữa cải tạo - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-062995-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng