Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ các công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS695
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị các thị xã, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư có yêu cầu đề nghị cấp giấy phép xây dựng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: + Đối với công trình: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối với nhà ở: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng