Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 5.000 m3_ngày đêm - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-079486-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương,...
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng